CONTRACT-CADRU DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE

 Nr. …………….. din data de ……………….

Partile contractante

Societatea Comerciala EXCLUSIV TRAVEL SRL, cu sediul în Bucuresti, str. Veteranilor, nr. 10, bl. C2, sc. 1, apt. 5, Sector 6, tel 021 430 61 39,  numar de înregistrare la registrul comertului J40/5257/2004 , cod de înregistrare fiscala RO16296442, cont bancar RO 12 RZBR 00000 6000 4486621, deschis la Raiffeisen Bank – Agentia Lujerului., titulara a Licentei de turism nr. 3006/2010, Polita de Asigurare emisa de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP seria I nr. 49451 valabila pâna la data de 26.05.2018 privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de catre turisti, afisata pe pagina web a agentiei de turism http://www.exclusivtravel.ropentru Agentia: EXCLUSIV TRAVEL, reprezentata prin Felicia Dumitrascu, în calitate de Director General, si turistul,

Dl./d-na……………………………………………………………………………………………………, domiciliat/domiciliata în………………………………………………………………….. …………………………………………………………….telefon ………………………………………….,email………………………………………………………………….posesor/posesoare al/a cartii de identitate seria …………. nr. ……………………….., eliberat/eliberata de ……………………………………. la data de …………………………, CNP…………………………………………….in calitate de TURIST,

Au convenit la încheierea prezentului contract.

 1. Obiectul contractului

1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie.

1.2 Servicii contractate / numar de persoane/ nume si prenume beneficiari:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Statusul rezervarii / comenzii in momentul incheierii contractului (confirmata, neconfirmata – in curs de confirmare)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

In cazul neconfirmarii serviciilor (cazare, transport etc), agentia va oferi turistului o varianta alternativa sau va returna integral avansul.

 1. Încheierea contractului

2.1. Contractul se încheie dupa caz în oricare din urmatoarele situatii :

 1. a) în momentul semnarii lui de catre turist sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii turistice inclusiv în cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice;
 2. b) în momentul în care turistul primeste confirmarea scrisa a rezervarii de la Agentie, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comanda. Este responsabilitatea agentiei de turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) daca rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervari de servicii, agentia poate solicita un avans cuprins intre 20 – 80 % din pretul pachetului sau plata integrala a contravalorii pachetului, în functie de data la care turistul solicita serviciile. Daca inscrierea intervine cu mai putin de 20 zile inaintea plecarii, pachetul turistic se va achita integral. In cazul nerespectarii termenelor de plata, Tour Operatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea.
 3. În cazul în care continutul bonului de comanda nu difera de continutul confirmarii calatoriei turistice si confirmarea s-a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, turistul care decide sa renunte la calatoria turistica, datoreaza agentiei penalitati conform cap. VI din prezentul contract.
 4. În cazul în care continutul bonului de comanda difera de continutul confirmarii calatoriei turistice primite în scris de la agentie sau daca aceasta confirmare nu s-a facut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, turistul poate considera ca voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea imediata a tuturor sumelor deja platite.
 5. c) în momentul eliberarii documentelor de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie, etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agentiei de turism sau exista deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispozitia turistului sub forma de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica(e-mail, fax, etc.), obligatia de informare a turistului este considerata îndeplinita prin înscrierea acestei informarii în oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate de agentie, nefiind necesara încheierea în forma scrisa a contractului cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv daca prezentul contract prezentat turistului în modalitatile prevazute mai sus, contine informatiile prevazute la art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice. Informatiile si fotografiile prezentate în cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare sunt orientative si au caracter informativ, fara însa a afecta calitatea si cantitatea serviciilor contractate de turist.

2.3. Contractul înceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de calatorie.

2.4. Informatiile privind statele pe teritoriul carora, la data incheierii prezentului contract, este decretata stare de urgenta ori in privinta carora Ministerul Afacerilor Externe a formulat alerte de calatorie, sub forma de avertismente sau atentionari, sunt publice si pot fi consultate accesand http://www.mae.ro/travel-alerts. Prin urmare, Turistul intelege sa contracteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract fiind informat asupra acestor informatii sau alerte.

III. Pretul contractului si modalitati de plata

3.1. Pretul contractului este de         LEI/EURO si se compune din costul serviciilor turistice efective,  comisionul Agentiei si TVA. Daca pretul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comanda (daca exista), alte documente de calatorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispozitie turistului, site-ul Agentiei, alte mijloace de comunicare electronica si/sau pe factura.

In situatia contractarii serviciilor turistice in regim early booking, reducerea este inclusa in pachet, iar procentul precizat se aplica numai serviciilor de cazare. In acest caz, orice modificare a contractului, solicitata de turist, determina anularea rezervarii cu penalizari si refacerea acesteia la pretul si conditiile din momentul reinscrierii. De asemenea, nerespectarea conditiilor de plata aplicate rezervarilor tip EB determina modificarea pretului pachetului conform ofertei standard.

3.2. Modalitati de plata:

3.2.1. La încheierea contractului se achita:

 1. a) un avans in suma de ______________ din pretul contractului, iar diferenta de _______________se va achita pana la data de____________
 2. b) plata integrala a contravalorii pachetului de servicii turistice.

Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma scadenta si neachitata.

3.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finala se va face astfel:

 1. a) pentru serviciile turistice care necesita confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plata comunicate de agentie în scris prin bonul de comanda sau alte mijloace de comunicare.
 2. b) pentru serviciile turistice care nu necesita confirmare din partea prestatorilor, dupa cum urmeaza:

             A. termene de plata oferta STANDARD

 • 20% din pretul pachetului turistic la inscriere;
 • 60% din pretul pachetului turistic cu minim 30 zile inaintea plecarii;
 • 20% din pretul pachetului turistic cu minim 15 zile inaintea plecarii.

             B. termene de plata oferta  EARLY BOOKING

 • 20% din pretul pachetului turistic la inscriere;
 • 60% din pretul pachetului turistic la termenul limita al ofertei de Early Booking;
 • 20% din pretul pachetului turistic cu minim 15 zile inaintea plecarii.

Conditiile de plata de mai sus (oferta standard si oferta early booking) se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de achitare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic.

3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua într-o singura moneda, în valuta specificata în contract sau in RON la cursul de vanzare comunicat de Banca Raiffeisen in ziua emiterii facturi, conform art. 290 alin 2 Cod Fiscal.

 1. Drepturile si obligatiile Agentiei

4.1. Agentia se obliga sa furnizeze turistului un bon de comanda, numai în situatia solicitarii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a agentiei de turism si care necesita confirmarea rezervarii din partea altor prestatori. În cazul solicitarii unor pachete de servicii turistice care se regasesc în oferta proprie a agentiei de turism sau în cazul în care exista deja confirmare asupra rezervarii din partea altor prestatori, Agentia poate furniza turistului un bon de comanda, daca considera necesar.

4.2. În cazul modificarii uneia dintre prevederile esentiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de calatorie, modificarea categoriei unitatii de cazare, Agentia are obligatia de a informa turistul cu cel putin 15 zile înainte de data începerii calatoriei.

În cazurile prevazute la pct. 4.7 lit. b) si c), informarea se va face în timp util pentru a permite turistului sa decida începerea calatoriei.

4.3. În cazul achizitionarii unui pachet de servicii turistice având în componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, transportatorul aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decât cea înscrisa în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriana este obligata sa asiste turistii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare si de asistenta a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare si anularii sau întârzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra în competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager si transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

4.4. În situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica, din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz în care turistul nu va fi despagubit în niciun mod având în vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat.

4.5. Agentia poate modifica pretul contractului în sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, aratând totodata modul de calcul al majorarilor sau micsorarilor de pret ale contractului si numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, a redeventelor si a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi si aeroporturi, a taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preturile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii.

4.6. În cazul în care, dupa începerea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute în contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:

 1. a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare în vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;
 2. b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenaa dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate în timpul calatoriei turistice;
 3. c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive întemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.

4.7. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

 1. a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;
 2. b) când neîndeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor împrejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor împrejurari care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;
 3. c) când neîndeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.

4.8. Agentia are obligatia sa furnizeze în scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu cel putin 7 zile, înainte de data plecarii, urmatoarele informatii:

 1. a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;
 2. b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax, adresele de e-mail ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un numar de apel de urgenta care sa îi permita contactarea organizatorului si/sau a detailistului;
 3. c) pentru calatoriile minorilor neînsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului;
 4. d) obligatiile turistului prevazute la pct. 10, 5.11 ?i 5.13.

4.9. Agentia parte în contract este obligata sa acorde prompt asistenta turistului aflat în dificultate, în cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici agentia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.

4.10. Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale, care  poarta intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor optionale nu se incaseaza in numele si pentru Agentia Exclusiv Travel SRL. Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decat cele cumparate de la receptia hotelurilor, avand in vedere ca turistii vor avea la dispozitie mijloace de transport de la hotel la obiective si retur, ghid etc. Pretul excursiilor se calculeaza in general, pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane. In cazul neintrunirii acestui numar minim, fie tarifele pot fi majorate proportional, fie excursia poate fi anulata, iar turistii putand opta pentru achizitionarea excursiei de la receptia hotelului in functie de disponibilitati.

 1. Drepturile si obligatiile turistului

5.1. . În cazul în care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul (daca este posibil),unei terte persoane care îndeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta în scris Agentia cu cel putin 5 zile înaintea datei de plecare. Între turistul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), terta persoana (cesionarul) si agentia de turism (debitor cedat) urmeaza a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate si cesionate.

Pentru calatoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. De asemenea, pentru calatoriile care necesita indeplinirea unor conditii speciale, ex: obtinerea vizelor turistice, se va tine seama de acestea pentru cesiunea contractului. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine dupa caz fie cedentului, fie cesionarului, si niciodata Agentiei de turism (debitorului cedat). In acest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si încheie un alt contract cu noul turist. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul, sunt responsabili în mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.

5.2. În cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament cu locul de desfasurare în România, turistul are obligatia sa respecte urmatorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face de regula la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina de regula la ora 12 a zilei de iesire înscrise pe documentele de calatorie (voucher, bilet de odihns si/sau tratament, bilet de excursie, etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pâna cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusiva a turistului. In functie de destinatie, orele de intrare, respectiv iesire, se pot modifica si sunt decise de unitatea hoteliera.

5.3. În cazul în care preturile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorarii, turistul poate rezilia/denunta unilateral contractul, având însa dreptul la rambursarea imediata de catre Agentie a sumelor platite, inclusiv comisionul.

5.4. Turistul este obligat sa comunice Agentiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înstiintarii prevazute la cap. IV pct. 4.2 privind modificarea prevederilor esentiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea calatoriei, în cazul aplicarii clauzelor prevazute în cap. IV pct. 4.7. literele  b) si  c), hotarârea sa de a opta pentru:

 1. a) rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului fara plata penalitatilor sau
 2. b) acceptarea noilor conditii ale contractului.

5.5. În cazul în care turistul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari în conditiile cap. IV pct. 4.2. se considera ca toate modificarile au fost acceptate si turistul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.

5.6. În cazul în care turistul reziliaza/denunta unilateral contractul în temeiul pct. 5.4. sau Agentia anuleaza calatoria turistica înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

 1. a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;
 2. b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret, în sensul rambursarii diferentei de pret dintre cele doua pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;
 3. c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

5.7. În toate cazurile mentionate la pct. 5.6., turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire, cuantumul careia poate fi stabilit prin acordul comun al partilor sau în baza unei hotarâri a instantei de judecata,  pentru neîndeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor în care:

 1. a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat în contract, iar Agentia a informat în scris turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;
 2. b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate în ciuda oricaror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unitatii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevazute la cap. IV pct. 4.7 lit. b).
 3. c) anularea s-a facut din vina turistului.

5.8. Turistul are dreptul sa rezilieze/denunte unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denuntarea unilaterala îi este imputabila este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor Cap. VI din prezentul contract, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii, survenite dupa incheierea contractului si dovedite prin inscrisuri emise de Ministerul Afacerilor Externe, aviz emis de Camera de Comert si Industrie a Romaniei sau orice alt mijloc de proba. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii turistice contractat.

5.9. În cazul în care turistul alege sa se mute la un alt hotel decât cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii îi apartine. Agentia va rezolva cerintele turistului în limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmând a fi suportate de catre turist.

Daca turistul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului, cu aplicarea penalitatilor  prevazute la Cap. VI  din prezentul contract la momentul respectiv si încheierea unui nou contract.

5.10. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.

5.11. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de agentie (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament, etc.), în vederea acordarii serviciilor turistice. În cazul în care turistul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.

5.12. Turistul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din contractul cu agentia de turism, sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar agentia de turism nu are nici o responsabilitate asupra prestatiilor în cauza.

5.13. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara îndeplinirea de catre turist a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria împreuna cu minori, situatia în care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, etc.), acesta are obligatia de a îndeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului Politiei de Frontiera. În cazul în care turistul nu îti respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare în vederea efectuarii calatoriei care nu sunt în sarcina Agentiei (de ex. în cazul calatoriei cu minori, împuternicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoteste, cazier judiciar, sau orice alte documente suplimentare – enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere în cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.

5.14. Agentia de turism recomanda turistilor contactarea acesteia cu 24 ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc îmbarcare, etc.).

5.15. În cazul în care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

5.16. Turistul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de turist ca urmare a nerespectarii acestui alineat.

5.17. Turistul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atât la dus cât si la întors, precum si locurile,  datele si orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre turist a prevederilor privind locurile de întâlnire si orarele, vor fi suportate de catre acesta.

5.18. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai întoarca în România si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

 1. Renuntari, penalizari, despagubiri

6.1. În cazul în care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:

6.1.1. În cazul serviciilor turistice externe/interne:

 • Conditii de anulare/penalizari oferta STANDARD
 1. a) 20% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 59 zile- 30 zile calendaristice înainte de data plecarii;
 2. b) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face în intervalul 29 – 15 zile calendaristice înainte de data plecarii;
 3. c) 80 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face în intervalul 14 – 7 zile calendaristice înainte de data plecarii;
 4. d) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face în interval mai mic de 6 zile calendaristice înainte de data plecarii sau pentru neprezentarea la program.
 • Conditii de anulare/penalizari oferta EARLY BOOKING
 1. a) 20% din pre?ul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul cuprins intre ziua confirmarii rezervarii si 60 zile înainte de data plecarii;
 2. b) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face în intervalul 59 – 15 zile calendaristice înainte de data plecarii;
 3. c) 80 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face în intervalul 14 – 7 zile calendaristice înainte de data plecarii;
 4. d) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face în interval mai mic de 6 zile calendaristice înainte de data plecarii sau pentru neprezentarea la program.

6.1.2 Conditiile de anulare/penalizare indicate la art. 6.1.1 sunt standard si se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de anulare/penalizare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic – exemple: programe de Revelion, turism individual, turism intern, croaziere, destinatii exotice, sistemele germane de rezervari Dertour si TUI etc) . Pe langa penalitatile indicate mai sus, turistul va suporta si eventualele taxe (ex: taxa pentru obtinerea vizelor), daca acestea nu sunt incluse in valoarea contractului.

6.2. În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agentia si a achitat un avans nu se prezinta în termenul specificat în bonul de comanda sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate în beneficiul turistului cu retinerea penalizarilor prevazute la p. 6.1. din prezentul contract.

6.3. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai în baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.

6.4. În cazul în care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele datorate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

6.5. Penalizarile echivalente cu cele indicate la punctul 6.1.1. lit. c) sau d), respectiv 6.1.2. lit. b) sau c) se aplica si în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca în calatorie pentru ca documentele personale necesare în vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a parasi teritoriului tarii, din alte motive ce tin de persoana acestuia.

6.6. Turistul trebuie sa depuna în scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice la Agentia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renuntare nu este luata în considerare.

6.7. Agentia va acorda despagubiri în functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.

6.8. Agentia nu raspunde în situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile nici unei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia.

6.9. Toate sumele mentionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 si 6.5 din prezentul contract, se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.

VII. Reclamatii

7.1. În cazul în care turistul este nemulttumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a întocmi o sesizare în scris la fata locului, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agentiei, cât si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai turoperatorului).

Datele de contact ale Agentiei:

Telefon: 021 430 61 39

Fax: 021 430 61 39

E-mail: office@exclusivtravel.ro

7.2. Atât Agentia, cât si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. În cazul în care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea calatoriei, Agentia urmând ca, în termen de 30 de zile calendaristice, sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin, dupa caz.

VIII.. Asigurari

8.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilitatii sau falimentului Agen?tei, la Societatea de Asigurare Omniasig Vienna Insurance Group S.A., din localitatea Bucuresti, Bd. Lascar Catargiu, nr. 36, telefon +(40)213182703, fax +(40)213182707, Nr. Polita 49451/27.05.2017, valabila pâna la data de 26.05.2018, este afisata pe pagina web a agentiei de turism http://www.exclusivtravel.ro.

8.2. Conditiile în care turistul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:

8.2.1. În cazul în care Agentia nu efectueaza repatrierea turistului, acesta are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În aceasta situatie societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa dupa întoarcerea turistului în România, în conditiile politei de asigurare încheiate între Agentie si societatea de asigurare.

8.2.2. În cazul în care turistul solicita Agentiei contravaloarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre Agentie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agentiei rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

8.2.3. Turistul are obligatia de a notifica societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, în legatura cu solicitarea adresata Agentiei privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazute la pct. 8.2.2.

8.2.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre Agentie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

8.2.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligatia de a transmite societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire însotita de documentele justificative.

8.2.6. Documentele justificative constau în principal în:

 1. a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
 2. b) confirmarile de primire precizate la pct. 8.2.2, 8.2.3 si 8.2.5;
 3. c) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
 4. d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul sa solicite turistului si alte documente justificative.

8.2.7. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice si nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

8.2.8. Despagubirea va fi platita în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.

8.2.9. În cazul în care, dupa plata despagubirii, Agentia plateste debitul catre turist, acesta are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, în termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la Agentie a sumelor reprezentând debitul.

8.2.10. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno sau altor tipuri de asigurari de calatorie. Agentia recomanda încheierea unei asigurari storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare. Turistul se poate informa în agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiata în agentia de turism de unde acesta a achizitionat pachetul de servicii turistice, daca Agentia ofera acest tip de serviciu.

8.3. Agentia nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate în politele de asigurare contractate prin intermediul Agentiei, deoarece aceasta este doar intermediar între turist si asigurator.

 1. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:
 2. a) voucherul, biletul de odihna/tratament, biletul de excursie, bonul de comanda, dupa caz;
 3. b) programul turistic, în cazul actiunilor turistice;
 4. c) oferte ale Agentiei puse la dispozitia turistului, în format tiparit sau pe suport electronic.
 5. Dispozitii finale

10.1. Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

10.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999, republicata.

10.3. Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale, acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul.

10.4. Turistul declara ca Agentia de turism l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonan?ei Guvernului nr. 107/1999, republicata. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice, turistul îsi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta agentiei de turism.

10.5. Conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, SC EXCLUSIV TRAVEL SRL prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de dvs. prin acest document si este operator de date cu caracter personal inscris sub nr. 7530 – avand ca scop colectarea datelor pentru emiterea biletelor de avion, furnizarea de servicii turistice si a serviciilor de cazare. Prin furnizarea datelor Dumneavoastra personale, întelegeti si sunteti de acord cu transferarea acestora catre companiile afiliate sau colaboratoare, partenerii nostri contractuali din tara si/sau strainatate. Administram datele Dumneavoastra personale pe durata necesara pentru furnizarea serviciilor de mai sus sau pentru o durata de 5 ani de la data incheierii contractului. Daca, pe viitor, compania va fi achizitionata de o terta parte, este posibil ca datele sa fie transmise pentru continuarea fara probleme a activitatii de afaceri. Furnizam datele Dumneavoastra autoritatilor competente si forurilor de judecata la cerere si în cazul in care acest lucru este solicitat de legislatia relevanta.

10.6. Litigiile aparute între parti se rezolva pe cale amiabila, în caz contrar partile înteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente.

10.7. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 

Agentia de turism   SC EXCLUSIV TRAVEL SRL                                                                 Turist,

Reprezentant legal Felicia Dumitrascu                                                                                  Semnatura

Functia Director General

Semnatura/Stampila

                              

___________________________________________________________________________
– NOTIFICARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE -Conform cerintelor Legii nr 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice S.C. EXCLUSIV TRAVEL S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra ori o alta persoana.Scopul colectarii datelor este emiterea biletelor de avion si furnizarea de servicii turistice.Sunteti obligat sa furnizati datele, acestea fiind necesare pentru finalizarea rezervarilor de bilete avion si servicii turistice.Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai Companiilor Aeriene respectiv unitatilor de cazare.
Conform Legii 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata , aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, agentiei. De asemenea va este recunoscut dreptul de a va adresa ANSPDCP sau justitiei, in cazul nerezolvarii situatiei la nivelul de agentie.
Prelucrarea notificata de S.C. EXCLUSIV TRAVEL S.R.L. avand ca scop furnizarea de bunuri si servicii a fost inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 7530.